ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2019 และประหยัดมากถึง USD115!

หมวดหมู่

โปรดทราบว่า ผลงานรางวัลทั้งหมดตัดสินจากข้อดีเพียงอย่างเดียว ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับประเภทของโรงพยาบาล เช่น ขนาดใหญ่ เอกชน ฯลฯ ผลงานทุกชนิดมีโอกาสชนะเท่ากัน กรรมการผู้ตัดสินนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และสถานการณ์ที่โรงพยาบาลดำเนินการอยู่มาพิจารณาด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสการชนะของคุณ ให้ตอบแต่ละคำถามอย่างชัดเจน และแนบเอกสารสนับสนุน เพื่อให้กรรมการผู้ตัดสินเข้าใจงานของคุณอย่างถ่องแท้ และตัดสินได้ตามสมควร คำถามในแต่ละหมวดหมู่มีการจัดโครงสร้างเพื่อให้คุณมุ่งเน้นที่คำตอบของคุณ

คุณสามารถส่งผลงานในหมวดหมู่ต่อไปนี้อีกชิ้นก็ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลแห่งปี

CEO โรงพยาบาลเป็นผู้นำองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมาย ผู้บริหารกลุ่มนี้ทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะหล่อเลี้ยงทักษะของทีม และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น

เรามองหาโครงการริเริ่มที่ CEO เป็นผู้นำในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้นำในโครงการผ่านการปรับใช้จนเสร็จสมบูรณ์ โครงการต้องเป็นนวัตกรรมและยั่งยืนสำหรับการดำเนินการในโรงพยาบาล

หากโครงการได้ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วย เนื่องจากการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นจาก CEO และทีมจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ CEO สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของโรงพยาบาลเพื่อแสดงออกและเข้าร่วมในโครงการนี้เพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลหรือไม่? พวกเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้โรงพยาบาลบริการผู้ป่วยได้ดีขึ้นหรือไม่?

Back to top

 

 

 

 

 

 

 

II. การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงทางการเงิน

รางวัลนี้ชื่นชมการปรับปรุงด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เชิงป้องกัน และเชิงแก้ไขของสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและการดูแลที่ดีขึ้น ซึ่งต่อมาช่วยเพิ่มผลกำไรของโรงพยาบาล โครงการควรมีผลลัพธ์ที่วัดได้ ที่แสดงถึงการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และเชิงป้องกันปรับปรุงมาตรฐานและเพิ่มผลกำไรของโรงพยาบาลได้อย่างไร

Back to top

 

 

 

 

 

 

III. การมีส่วนร่วมกับชุมชน

รางวัลนี้ชื่นชมโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมีส่วนร่วมในหลักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การให้ความรู้ด้านสุขภาพเชิงป้องกัน และการเสนอบริการเพื่อการกุศล จะดีกว่า หากโครงการริเริ่มมีความหมายต่อชุมชนที่โรงพยาบาลให้บริการการปกป้องสุขภาพ และ/หรือบริการเพื่อการกุศลที่มีผลลัพธ์ที่วัดได้

Back to top

 

 

 

 

 

 

IV. การลดต้นทุน

รางวัลนี้ชื่นชมการลดของเสียและ/หรือความไม่มีประสิทธิภาพในบริเวณใด ๆ ที่โรงพยาบาลดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ช่วยประหยัดลงได้มาก และโรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน จะดีกว่า หากโครงการไม่จำเป็นต้องใช้การลงทุนใด ๆ และสามารถลดต้นทุนให้กับทั้งโรงพยาบาลและผู้ป่วย

Back to top

 

 

 

 

 

 

V. บริการทางคลินิก

รางวัลนี้ชื่นชมโครงการการดูแลที่ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมุ่งเน้นที่การปรับปรุงหลักปฏิบัติทางคลินิก โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย โครงการอาจดำเนินการในแผนกพิเศษต่าง ๆ แผนกใดก็ตามในการจัดการโรงพยาบาล เช่น การพยาบาล ห้องปฏิบัติการ รังสี หรือคลินิกพิเศษ เช่น ศูนย์ดวงตา ศูนย์ไต ฯลฯ จะดีกว่า หากโครงการมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่วัดได้ และการวัดเหล่านี้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเริ่มต้นของโครงการ

Back to top

 

 

 

 

 

 

VI. บริการลูกค้า

รางวัลนี้ชื่นชมเกี่ยวกับลักษณะของผู้ป่วย (และครอบครัว) ในแง่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งปรับปรุงตำแหน่งทางการตลาดของโรงพยาบาลในฐานะผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ หมวดหมู่นี้อาจประกอบด้วยแผนกสนับสนุนต่าง ๆ เช่น อาหารและโภชนาการ แม่บ้าน การขนส่ง ฯลฯ กรุณาระบุอย่างชัดเจนว่าโปรแกรมลดต้นทุน และ/หรือไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากอย่างไร จะดีกว่า หากโครงการเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนาดและที่ตั้งของโรงพยาบาล

Back to top

 

 

 

 

 

 

VII. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

รางวัลนี้ชื่นชมการใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการส่งมอบบริการการดูแลสุขภาพ หมวดหมู่นี้อาจประกอบด้วย การผสมผสานระบบต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพ ผลิตภาพ ความแม่นยำ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ/หรือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่ดีขึ้น โปรดทราบว่า การตัดสินจะไม่ได้ดูจากความสามารถทางการเงินและการลงทุนในเทคโนโลยีของโรงพยาบาล แต่ค่อนข้างจะดีกว่า หากโรงพยาบาลสามารถเชื่อมโยงและรับเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้ แม้กับทรัพยากรเพียงเล็กน้อย

Back to top

 

 

 

 

 

 

VIII. นวัตกรรมด้านการจัดการโรงพยาบาล

รางวัลนี้ชื่นชมนวัตกรรมการจัดการ หรือการปรับปรุงระบบการจัดการ นโยบาย และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หมวดหมู่นี้อาจประกอบด้วยการตั้งเป้าหมาย เวลาติดต่อกับพนักงาน การวางแผนบริการ การจัดการด้านการเงิน แรงจูงใจของพนักงาน และกระบวนการรับข้อเสนอแนะหรือการตรวจสอบ จะดีกว่า หากโรงพยาบาลสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในการวางแผนบริการ จัดการด้านการเงิน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน และพัฒนาข้อเสนอแนะ/การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบการจัดการ

Back to top

 

 

 

 

 

 

IX. บริการในมือถือและออนไลน์

รางวัลนี้จะมอบให้กับโครงการอันโดดเด่นที่สร้างความแตกต่างในการปรับปรุงการส่งมอบบริการด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านการใช้เทคโนโลยีมือถือและบริการออนไลน์ กรุณารวมรายละเอียดวิธีการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้โรงพยาบาลมอบบริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วย จะดีกว่า หากโครงการส่งเสริมกลยุทธ์ความผูกพันของผู้ป่วยของโรงพยาบาลมีผลลัพธ์ที่วัดได้

Back to top

 

 

 

 

 

 

X. การพยาบาลที่เป็นเลิศ

รางวัลนี้ชื่นชมการปรับปรุงวิธีการส่งมอบการดูแลด้านการพยาบาล โดยมีผลลัพธ์ที่วัดได้สำหรับประสบการณ์ของผู้ป่วยและความพึงพอใจของลูกค้า การปรับปรุงอาจประกอบด้วยการสื่อสารที่คล่องแคล่วระหว่างแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ข้อผิดพลาดด้านการพยาบาลที่ลดลง และโครงการริเริ่มเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่และความสุขโดยรวมของผู้ป่วย

Back to top

 

 

 

 

 

 

XI. ความปลอดภัยของผู้ป่วย

รางวัลนี้มอบให้แก่โครงการอันโดดเด่นที่รับรองความปลอดภัยของผู้ป่วยในการวินิจฉัยโรคและการส่งมอบการดูแล หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยการรายงาน การจัดการ และการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ความคลาดเคลื่อนทางยา และการควบคุมการติดเชื้อ จะดีกว่า หากโครงการมีผลลัพธ์ที่วัดได้ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเพียงพอถึงการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ

Back to top

 

 

 

 

 

 

XII. การพัฒนาผู้มีความสามารถ

รางวัลนี้มอบให้แก่โครงการที่เป็นเลิศในการพัฒนาพนักงานของโรงพยาบาลทั้งในด้านส่วนบุคคลและทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย และการให้บริการลูกค้า การพัฒนาอาจประกอบด้วยทักษะด้านสังคม เช่น การสื่อสารและการจัดการบุคคล แรงจูงใจ และการทำงานเป็นทีม

การตัดสินจะดูจากความเกี่ยวเนื่องของการฝึกอบรม รวมถึงความยั่งยืนของโครงการ ในโครงการของคุณ กรุณาอธิบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน และอธิบายว่าโครงการดังกล่าวจูงใจและ/หรือฝึกอบรมพนักงานให้สามารถให้บริการที่ดีขึ้นได้อย่างไร

Back to top

 

 

 

 

 

 

XIII. โรงพยาบาลท้องถิ่นที่พัฒนาที่สุด

(เฉพาะโรงพยาบาลจากประเทศเจ้าภาพ ซึ่งคือ เวียดนามในปี 2019)

รางวัลนี้จะมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาที่สุดในเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ การปรับปรุงควรอยู่ในขอบเขตด้านการบริการลูกค้าและความปลอดภัยของผู้ป่วย  อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาการปรับปรุงในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การให้การศึกษาแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุน การบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ การปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

โรงพยาบาลทุกแห่งในเวียดนาม ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน มีโอกาสชนะเท่าเทียมกัน เนื่องจากกรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาจากระดับการปรับปรุงที่เกิดขึ้น ไม่ใช่จากประเภทของโรงพยาบาล

Back to top

 

 

 

 

 

 

XIV. รางวัลผลงานตลอดชีวิต

(เสนอชื่อโดยพันธมิตรสมาคม ซึ่งร่วมจัดงานในฮานอย เวียดนาม)

รางวัลผลงานตลอดชีวิตจะอุทิศให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โดดเด่นในเอเชีย โดยเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบุคลากรที่มาจากประเทศเจ้าภาพของงาน ซึ่งเป็นผู้ทุ่มเทในการทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นหรือฟื้นจากอาการเจ็บป่วยอย่างเต็มความสามารถ ตามชื่อของรางวัล รางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ที่อุทิศตนเองทั้งชีวิตหรือส่วนใหญ่มีความอุตสาหะ

บุคคลนี้อาจเป็น CEO ของโรงพยาบาล หากบุคคลนั้นได้อุทิศชีวิตตนเองมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ป่วยมาก่อนสิ่งอื่นใด หรือเป็นที่ทราบกันดีถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการรักษาผู้ขาดแคลน และทำสิ่งเหล่านี้มาต่อเนื่องตลอดชีวิต บุคคลผู้นั้นอาจเป็นใครสักคนที่อุทิศชีวิตของตนเองต่อพื้นที่ทำงานกับคนจน หรืออุทิศตนเพื่อทำงานด้านการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีอาชีพที่โดดเด่นในด้านการดูแลสุขภาพ การเป็นข้าราชการ ฯลฯ ที่สำคัญ เรามองหาบุคคลที่ได้รับการยกย่องและมีความอาวุโส (อายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป) เราไม่ได้มองหาจากกลุ่มที่เจาะจง เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และอื่น ๆ บุคคลดังกล่าวอาจสังกัดที่ใดก็ได้ข้างต้น

Back to top